login
password
registration reminder  

√övod do Te√≥rie RieŇ°enia Inovat√≠vnych Zadan√≠ - TRIZ

Metodika TRIZ - Tvorba a RieŇ°enie Inovat√≠vnych (aŇĺ invenńćn√Ĺch) Zadan√≠ je urńćena technikom, inŇĺinierom,
uńćiteńĺom odborn√Ĺch predmetov (a nielen im), ktor√≠ hńĺadaj√ļ tvoriv√© rieŇ°enia technick√Ĺch probl√©mov.

Genrikh Saulovich Altshuller ReŇ°pektuje syst√©mov√Ĺ pr√≠stup k √ļlohe, umoŇĺŇąuje inŇ°pirat√≠vnym, atrakt√≠vnym a osvojiteńĺn√Ĺm sp√īsobom nach√°dzaŇ• koncepty
a n√°pady ako zdokonaliŇ• techniku. Metodika TRIZ m√° pońć√≠tańćov√ļ podporu v podobe
znalostn√©ho (expertn√©ho) syst√©mu Invention Machine, ale aj sama o sebe je metodika v√Ĺznamnou podporou rieŇ°iteńĺa.

Autorom metodiky TRIZ je Genrich Saulovińć AltŇ°uller (1926-1998), sovietsk√Ĺ vedec a vzn√°lezca, ktor√Ĺ sa pribliŇĺne od roku 1946 venoval Ň°t√ļdiu
ohromn√©ho mnoŇĺstva patentov a n√°sledn√Ĺm zovŇ°eobecnen√≠m √ļspeŇ°n√Ĺch rieŇ°iteńĺsk√Ĺch postupov do podoby TRIZu.

Metodika TRIZ v poslednom desaŇ•rońć√≠ zauj√≠ma medzi in√Ĺmi met√≥dami podpory technickej tvorivej pr√°ce (brainstorming, synektika)
dominantn√© postavenie, pretoŇĺe reŇ°pektuje ako potrebn√Ĺ syst√©mov√Ĺ pr√≠stup vo f√°zi anal√Ĺzy (rozboru) rieŇ°en√©ho probl√©mu, aby
boli formulovan√© inovat√≠vne zadania (ńĆo sa m√° rieŇ°iŇ•, Preńćo sa m√° rieŇ°iŇ• pr√°ve toto), tak podnecuje potrebn√ļ kreativitu (tvorivosŇ•) rieŇ°iteńĺa vo f√°zi synt√©zy
(hńĺadania rieŇ°en√≠, n√°padov, konceptov rieŇ°en√≠), vńŹaka doporuńćeniam z√≠skan√Ĺm Ň°t√ļdiom patentov.

Z√°kladom TRIZ je postul√°t, Ňĺe technika sa rozv√≠ja podńĺa urńćit√Ĺch z√°konov, kter√© je potrebn√© objasniŇ• a pouŇĺiŇ• pre ńŹalŇ°√≠ rozvoj techniky.
Inak povedan√©, rozvoj techniky je dialektick√Ĺ, nez√°visl√Ĺ na v√īli ńćloveka.

Perspekt√≠vu maj√ļ iba tie syst√©my, ktor√© s√ļ v s√ļlade so z√°konmi rozvoja.

Karen Gadd - TRIZ for Engineers Algoritmus rieŇ°enia vyn√°lezcovsk√Ĺch √ļloh - ARIZ, nadv√§zuje na TRIZ a sl√ļŇĺi ako postup pre rieŇ°enie inovat√≠vnych √ļloh.

Zdroj:
Wikipedia,
K. Andrejsek.: Met√≥da ŇėeŇ°en√≠ Vyn√°lezeck√Ĺch √öloh TRIZ/ARIZ, Praha 1989

DEVOJNO, I., BU҆OV B. 1994. Zdokonalovani technickych systemu metodikou TRIZ, Brno 1994
Karen Gadd, Clive Goddard (Illustrator),: TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving, Wiley 2011

Doporuńćujem tieŇĺ navńćt√≠viŇ• str√°nku Karen Gadd http://wbam2244.dns-systems.net/EDB/.
Str√°nka https://www.triz.co.uk/ je taktieŇĺ veńĺmi zaj√≠mav√°.