login
password
registration reminder  

Úvod do Teórie Riešenia Inovatívnych Zadaní - TRIZ

Metodika TRIZ - Tvorba a Riešenie Inovačných (až invenčných) Zadaní je určena technikom, inžinierom,
učiteľom odborných predmetov (a nielen im), ktorí hľadajú tvorivé řešenia technických problémov.

Genrikh Saulovich Altshuller Rešpektuje systémový prístup k úlohe, umožňuje inšpiratývnym, atraktívnym a osvojiteľným spôsobom nachádzať koncepty
(ideí, nápady) ako zdokonaliť techniku. Metodika TRIZ má počítačovú podporu v podobe
znalostného (expertného) systému Invention Machine, ale aj sama o sebe je metodika významnou podporou riešiteľa.

Autorom metodiky TRIZ je Genrich Saulovič Altšuller (1926-1998), sovietský vedec a vználezca, ktorý sa približne od roku 1946 venoval štúdiu
ohromného množstva patentov a následným zovšeobecnením úspešných riešiteľských postupov do podoby TRIZu.

Metodika TRIZ v poslednom desaťročí zaujíma medzi inými metódami podpory technickej tvorivej práce (brainstorming, synektika,…)
dominantné postavenie, pretože rešpektuje ako potrebný systémový prístup vo fázi analýzy (rozboru) riešeného problému, aby
boli formulované inovačné zadania (Čo riešiť, Prečo riešiť), tak podnecuje potrebnú kreativitu (tvorivosť) riešiteľa vo fázi syntézy
(hľadania riešení, nápadov, konceptov riešení), vďaka doporučeniam získaným štúdiom patentov.

Základom TRIZ je postulát, že technika sa rozvíja podľa určitých zákonov, které je potrebné objasniť a použiť pre ďalší rozvoj techniky.
Inak povedané, rozvoj techniky je dialektický, nezávislý na vôli člověka.

Perspektívu majú iba tie systémy, ktoré sú v súlade so zákonmi rozvoja.

Karen Gadd - TRIZ for Engineers Algoritmus riešenia vynálezcovských úloh - ARIZ, nadväzuje na TRIZ a slúži ako postup pre riešenie inovatívnych úloh.

Zdroj:
Wikipedia,
K. Andrejsek.: Metóda řešení vynálezeckých úloh TRIZ/ARIZ, Praha 1989

DEVOJNO, I., BUŠOV B. 1994. Zdokonalovani technickych systemu metodikou TRIZ, Brno 1994
Karen Gadd, Clive Goddard (Illustrator),: TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving, Wiley 2011

Doporučujem tiež navštíviť stránku Karen Gadd http://wbam2244.dns-systems.net/EDB/.
Stránka https://www.triz.co.uk/ je taktiež veľmi zajímavá.