login
password
registration reminder  

Základné princípy eliminácie fyzických rozporov

Riešenie fyzikálnych rozporov:

 • Rozdeleni rozporných vlastností v priestore
  Pre zníženie pracnosti pri ťažobných prácach musia byť kvapky vody čo nejmenšie.
  Jemne rozstriekovaná voda však tvorí hmlu.
  Podľa AO SSSR č. 256 708 je prúd drobných kvapiek uzavretý kužeľom z väčších kvapiek vody.


 • Rozdelenie rozporných vlastností v čase
  AO SSSR č. 258 490 Šírka páskovej elektródy sa mení v závislosti na šírke zvaru.

 • Rozdielne vzájomné pôsobenia častí systému s okolím (vnejším prostredím)
  Po dopravníku sa pohybujú rovnaké objekty (ploché disky) lišiace sa iba farbou laku.
  Podľa AO SSSR č. 397 415 sú pre roztriedenie čiernych a bielych objektov všetky objekty na dopravníku ožiarované infračerveným svetlom.
  Čierne objety sa tým ohrievajú natoľko, že potom sa prilepia na valec, pokritý vrstvou parafínu.


 • Systémový prechod 1: od systému k antisystému, alebo k spojeniu systému a anti-systému
  AO SSSR č. 254 626 Do jedovatých látok sú predom vpravené látky neutralizujúce jed.

 • Systémový prechod 2: systém ako celok má vlastnosť S, ale jeho časti majú vlastnosť anti-S
  AO SSSR č. 510 350 Pracovné časti upínača súčiastok zložitých tvarov sú riešené tak, že každá časť (ocelové pouzdro) je tvrdá, ale
  upinač ako celok je poddajný, schopný meniť tvar.


 • Systémový prechod 3: prechod k systému, ktorý pracuje na mikroúrovni
  AO SSSR č. 179 489 Namiesto mechanického zdviháku je použitý "termozdvihák" z dvoch materiálov s rozdielnými koeficientami tepelnej roztiažnosti.
  Pri ohreve sa vytvorí štrbina (medzera).


 • Systémový prechod 4: spojenie rovnorodých, alebo rôznorodých systémov do jedného nadsystému
  AO SSSR č. 722 624 Bramy sú transportované valčkovým dopravníkom, pritlačené jedna k druhej, aby sa ich bloky vzduchom ochladzovali.

 • Fázový prechod 1: zmena fáze (stavu) časti systému, alebo okolia (vnejšieho prostredia)
  AO SSSR č. 252 262 Spôsob dodávky energie spotrebiteľom stlačeného plynu v šachtách - dopravujú zkvapalnený plyn.

 • Fázový prechod 2: stav jednej časti systému - prechod tejto časti z jedného stavu do druhého stavu v závislosti na pracovných podmienkach systému
  AO SSSR č. 958 837 Vymenník tepla je opatrený "lístočkami" zo zlúčeniny niklu a titanu, ktoré sú na vymenník upevnené.
  Pri zvýšení teploty vymenníku sa lístočky sami odohnú a zvyšujú teplozmennú plochu pre ochlazovanie.


 • Fázový prechod 3: využitie javov doprovádzajúcich prechod z jedného stavu do druhého
  AO SSSR č. 601 192 Úprava pre transport mrazených nákladov spočíva v tom, že oporné prvky sú vytvorené ľadovými výstupkami, topením ktorých
  sa pri posúvaní znižuje trenie po podklade


 • Fázový prechod 4: nahradenie jednofázovej látky dvojfázovou
  Patent USA č. 589 468 Pre utlumenie hluku a pre odchyt výparov, zápachov a zachycovanie triesok pri rezaní pokrývajú zónu rezania penou.
  Nástroj penou ľahko preniká, ale súčasne je pena nepriestupná pre hluk, výpary, zápachy a triesky.


 • Fyzikálne-chemický prechod: vznik, alebo zánik častíc látky rozkladom, zlúčením, ionizáciou, rekombináciou...
  AO SSSR č. 342 761 Pri plastifikácií drevnej hmoty čpavkom je vopred vykonané nasýtenie dreva vhodnými čpavkovými soľami, ktoré sa trením rozkládajú.