login
password
registration reminder  

Algoritmus Riešenia Inovativnych Zadaní - ARIZ

ARIZ vychádza zo zobecnenia postupu práce úspešných vynálezcov a na tomto základe vytvára predpis
stanovujúci sled krokov a činností v analýze a v riešení úloh.

ARIZ umožňuje presne sformulovať úlohu a potom nájsť a riešiť rozpor skrytý v danej úlohe.

 1. časť: Analýza úlohy
  1. Mini-úloha
   Technický systém pre ... zahrňuje ... technický rozpor TR1: ... a TR2: ...
   Je potrebné pri minimálnych zmenách systému ...
  2. Konfliktná dvojica
   Výrobok (výrobky) - ...
   Nástroj (nástroje) - ...
  3. Grafické schémy TR1 a TR2
  4. Výber TR
  5. Zosilnenie TR
  6. Model úlohy
   Uviesť
   1. konfliktnú dvojicu
   2. zosilnenie TR
   3. je potrebné nájsť taký X-prvok (látka, pole, neznáma), ktorý odstráni, zabráni, zabezpečí ..., pri zachovaní ...
  Mini-úloha je úloha, v ktorej musí byť riešenie získané pomocou minimálnych zmien v už existujúcom systéme.
  Prednosťou mini-úlohy je to, že sa získa ideálnejšie riešenie, ktoré sa bude ľahko zavádzať. Ďalšou prednosťou je to, že
  mini-úlohu je možné najjednoduchšie zostaviť. V systéme zostáva všetko bez zmien (alebo skoro všetko) a škodlivý efekt, nedostatok musí zmiznúť.

 2. časť: Analýza modelu úlohy
  1. Operatívna zóna (OZ)
  2. Operatívny čas (OC)
  3. Zdroje (vnútrosystémové, vnesystémové, nadsystémové)
  Pri vymenovaní zdrojov sa často skúša, ako sú vhodné pre danú úlohu. Všeobecne sú vždy pokusy nájsť riešenie bez čakania na koniec analýzy.
  Taký už je človek, pri riešení vynálezcovkých úloh vždy chce rychlejšie uhadnúť odpoveď. V takých prípadoch sa doporučuje získane nápady v hlave premyslieť,
  zapísať a potom pokračovať ďalej podľa ARIZ.

 3. časť: Vymedzenie ideálneho konečného riešenia (IKR) a fyzikálneho rozporu (FR)
  1. Ideálné konečné riešenie IKR-1
  2. Zosilnené IKR-1
  3. Fyzikálný rozpor FR na makroúrovni
  4. Fyzikálný rozpor na mikrourovni
  5. Ideálné konečné riešenie IKR-2
  6. Použitie VEPOLovej analýzy a Štandardov
  poznámka: Fyzikálny rozpor(FR) sa akokeby ukrýva vo vnútri technického rozporu (TR) a je jeho príčinou. Stručná formulácia FR:
  "niečo (x-prvok) musí byť v operatívnej zóne, aby ... a musí tam byť, aby ..."
  Nie vždy sa podarí nájsť X-prvok, potom je potrebné ísť ďalej a pritom si pamätať najvhodnejšie použiteľné zdroje.
  Protikladné požiadavky môžu byť kladené na celú operatívnu zónu (FR na makroúrovni), alebo na jej časti (FR na mikroúrovni).
  Pre prekonanie psychickej zotrvacnosti (zábran) je lepšie viackrát pripomenúť idelánosť (IKR-2). Neoplatí sa šetriť na slovnej formulácií.

 4. časť: Mobilizácia a aplikácia zdrojov (VPR)
  1. Použitie metódy modelovania trpaslíkmi (MMT)
  2. Krok zpäť od IKR
  3. Použitie zmesi zdrojových látok
  4. Použitie prázdnoty, alebo zmesi zdrojových látok s prázdnotou
  5. Použitie látok získaných zo zdrojov (derivovaných)
  6. Použitie elektrických polí
  7. Použitie VEPOLovej dvojice: "pole-látka, reagujúca na toto pole"
  V štvrtej časti sa dá z každého kroku očakávať nový nápad. Ak sa v prvých troch častiach ARIZ realizuje analýza a objasnenie úlohy, tak v štvrtej časti
  vlastné riešenie. Ale na rozdiel od analytickej časti, kde uskutočnenie každého kroku prinesie zaručene zúženie poľa hľadania, potom v riešiteľskej časti ďaleko nie všetky kroky a nie vždy môžu priniesť výsledok.