login
password
registration reminder  

Prehľad základných fyzikálnych javov


Skupina Javy
I. MECHANICKÉ 1. opticko-mechanické javy(Sadovského jav, Fotomechanický jav, Piezo-optický jav)
2. magneto-mechanické javy(Einsteinov-gyromagnetický jav, Barnettov jav, Wiedemannov jav, Magnetostrikčný jav, Vilariov jav)
3. elektro-mechanické javy(Piezo-elektrický jav, Elektrostrikčný jav, Piezovodivostný jav)
4. akusticko-mechanické javy(Ultrazvukový-kapilárny jav)
5. termo-mechanické javy(Joul-Thomsonov jav, Termopružnostný jav)
6. mechanické jeay(Dopplerov jav, Absorbčný jav)
II. OPTICKÉ 7. magneto-optické javy(Kerrov magneto-optický jav, Faradayov jav, Cotton-Moutonov jav)
8. elektrooptické javy(Kerrov elektro-opticky jav, Gannov jav)
9. optické javy(Tyndallov jav, Ramannov jav, Fraunhoferov ohybový jav, Fresnelov ohybový jav)
III. MAGNETICKÉ 10. elektro-magnetické javy(Hallov jav, jav elektro-magnetickej indukcie, Ettinghausenov jav, Thomsonov feromagnetický jav)
11. termo-magnetické javy(Nerstnov jav, Righiuv-Leducov jav, Hopkinsov jav, Magneto-kalorický jav)
12. magnetické javy(Magnetický skinefekt, Barkhausenov jav)
IV. ELEKTRICKÉ 13. termo-elektrické javy(Richardsonov jav, Seebeckov jav, Peltierov jav, Pyroelektrický jav, Bridgmanov jav)
14. elektrické javy(Voltov jav, Elektrický skinefekt, Prechodové javy)
V. AKUSTICKÉ 15. opticko-akustické javy(opticko-akustický jav)
16. akustické javy(binaurálny jav)
VI. TEPELNÉ 17. tepelné javy(jav tepelnej roztiažnosti, izotopický jav)
VII. JADROVÉ 18. jadrové javy(Zeemanov jav, Mossbauerov jav, Čerenkov jav, Szillard-Chalmersov jav, jadrový fotoefekt, K-záchytový jav, Tunelový efekt)
19. molekulárne javy(vnútorná konverzia, tvorenie elektrónových párov, fotoelektrický jav, obrátený fotoelektrický jav, Comptonov jav, vnútorný fotoelektrický jav)
20. javy kozmického žiarenia(Barometrický jav, Geomagnetický jav)

1. Meranie teploty
jav tepelnej roztiažnosti (tepelná roztiažnosť a s tým spojená zmena vlastnej frekvencie), termoelektrické javy (zmena optických, elektrických a magnetických vlastností látok pôsobením tepla), meranie spektra žiarenia, prechod cez Curieovú teplotu, Hopkinsonov jav, Barkhausenov jav

2. Zníženie teploty
fázové prechody, Joul-Thomsonov jav, magnetokalorický jav, termoelektrické javy

3. Zvýšenie teploty
absorbcia žiarenia látkou, elektrický ohrev, jav elektromagnetickej indukcie, dielektrický ohrev, výrivé prúdy, termoelektrické javy, povrchový jav (skinefekt), elektrické výboje

4. Stabilizácia teploty
bimetaly, fázové prechody, prechod ces Curieovú teplotu

5. Indikácia polohy a pohybu objektu
značkovanie látok použitím luminofóru (transformácia vnejšieho poľa), alebo feromagnetika (vytvorenie vlastného poľa), odraz a emisia svetla, fotoelektrický jav, Rentgenové a radioaktívne žiarenie, luminoscencia, zmena elektrického a magnetického poľa, elektrické výboje, Dopplerov jav, deformácia

6. Premiestňovanie objektu
pôsobenie magnetického poľa na objekt (alebo na feromagnetikum, ktoré je spojené s objektom), pôsobenie elektrického poľa na elektricky nabitý predmet, tlakové pôsobenie kvapaliny, alebo plynu, mechanické kmity, odstredivá sila, jav tepelnej roztiažnosti

7. Riadenie pohybu kvapalín a plynov
kapilárny jav, osmóza, Thomsonov jav, kmitavý pohyb, odstredivá sila

8. Riadenie pohybu aerozólu(prachu, dymu, hmly)
elektrizácia, elektrické a magnetické pole

9. Premiešanie zmesí tvorba roztoku a emulzie
ultrazvuk, kavitácia, difúzia, elektrické pole, magnetické pole v spojení s feromagnetickou látkou, elektroforéza

10. Separácia zmesi
elektroseparácia, magnetoseparácia, odstredivá sila, absorbcia, difúzia, osmóza

11. Stabilizácia polohy objektu
elektrické polia, magnetické polia, fixácia v kvapalinách, ktoré tuhnú v magnetickom, alebo elektrickom poli, gyroskopický jav, reaktívny pohyb

12. Silové pôsobenie, regulácia síl, vytvorenie veľkých tlakov
pôsobenie magnetického poľa prostredníctvom feromagnetických látok, fázové prechody, jav tepelnej roztiažnosti, odstredivá sila, použitie vybušných látok, elektrohydraulický jav, optickohydraulický jav, osmóza, zmena hydrostatického tlaku spôsobena zmenou hustoty magneticky-, alebo elektrostaticky- vodivej kvapaliny v magnetickom poli

13. Zmena trenia
pôsobenie žiarenia, kmitavý pohyb

14. Deštrukcia objektu
elektrický výboj, elektrohydraulický jav, rezonancia, ultrazvuk, kavitácia, indukované žiarenie

15. Akumulácia mechanickej a tepelnej energie
pružné deformácie, gyroskopický jav, fázové prechody

16. Prenos energie mechanickej, tepelnej, žiarivej, elektrickej
deformácia, kmitavý pohyb, žiarenie, tepelná vodivosť, konvekcia, jav odrazu svetla (svetlovody), indukované žiarenie, elektromagnetická indukcia, supravodivosť

17. Vzájomné pôsobenie medzi pohyblivým (meniacím sa) a nepohyblivým (nemenným) objektom
využitie elektromagnetických polí, prechod od látkových väzieb k poliam

18. Meranie rozmerov objektu
meranie vlastnej frekvencie kmitania, nanášanie a sčítavanie magnetických a elektrických značiek

19. Zmena rozmerov objektu
jav tepelnej roztiažnosti, deformácia, magnetostrikčný jav, elektrostrikčný jav, piezoelektrický jav

20. Kontrola stavu a vlastností povrchu
elektrický výboj, odraz svetla, elektrónová emísia, žiarenie

21. Zmena povrchových vlastností
trenie, absorbcia, difúzia, elektrický výboj, mechanický a akustický kmitavý ohyb, ultrafialové žiarenie

22. Kontrola stavu a vlastností objektu
zavedenie "značiek" [látok, ktoré transformujú vnejšie pole (luminofóry), alebo ktoré vytvárajú vlastné pole (feromagnetiká) a závisia na stave a vlastnostiach skúmanej látky], zmena merného elektrického odporu v závislosti na zmene štruktúry a vlastnosti objektu, interakcie so svetlom, elektrooptické javy, magnetooptické javy, polarizované svetlo, Rentgenové a radioaktívne žiarenie, elektrónový paramagnetizmus, jadrová magnetická rezonancia, magnetomechanické javy, prechod cez Curieovu teplotu, Hopkinsov jav, Barghausenov jav, meranie vlastnej frekvencie, kmitanie objektu, ultrazvuk, Mossbauerov jav, Hallov jav

23. Zmena vlastností objektu
zmena vlastností kvapaliny (hustoty, viskozity) pôsobením elektrického a magnetického poľa, zavedenie feromagnetickej látky a pôsobenie magnetického poľa, tepelné pôsobenie, fázové prechody, ionizácia vplyvom elektrického poľa, ultrafialové žiarenie, Rentgenové žiarenie, radioaktívne žiarenie, deformácia, difúzia, elektrické pole, magnetické pole, termoelektrické javy, termomagnetické javy, magnetooptické javy, kavitácia, vnútorný fotoelektrický jav

24. Vytvorenie zadanej štruktúry, stabilizácia struktúry objektu
interferencia vlnenia, stojaté vlnenie, magnetické pole, fázové prechody, mechanické vlnenie, akustické vlnenie, kavitácia

25. Indikácia elektrických a magnetických polí
osmóza, zelektrizovanie, elektrický výboj, piezoelektrický jav, elektrónová emisia, elektrooptické javy, Hopkinsonov jav, Barkhausenov jav, Hallov jav, jadrová magnetická rezonancia, gyromagnetický jav, magnetooptické javy

26. Indikácia žiarenia
opticko-akustický jav, jav tepelnej roztiažnosti, fotoelektrický jav, luminoscencia, ionizácia, fotopružnostný jav

27. Generovanie elektro-magnetického žiarenia
jav indukovaného žiarenia, tunelový efekt, luminoscencia, Gannov jav, Čerenkovov jav

28. Riadenie elektromagnetického poľa
tienenie, fokuzácia, zmena stavu prostredia (napríklad: zväčšenie, nebo zmenšenie jeho elektrickej vodivosti), zmena tvaru povrchu telies, ktoré interagujú s poľom

29. Riadenie svetelného toku. Modulácia svetla.
lom a odraz svetla, elektrooptické javy, magnetooptické javy, fotopružnostny jav, Kerrov jav, Faradayov jav, Gannov jav

30. Iniciácia a intenzifikácia chemických pochodov
teplo, tlak, ultrazvuk, kavitácia, ultrafialové žiarenie, Rentgenové žiarenie, radioaktívne žiarenie, elektrický výboj